Skip to main content

Algemene voorwaarden

Algemeen

 1. Dit zijn de algemene voorwaarden van:
  Blue River marketing (verder: Blue River)

Ons adres is:
Hoornwerk 1
5264 PL Vught

Dit is ons KvK-nummer: [713 494 72]

Zo zijn wij te bereiken:
bellen: 073 – 203 21 21
mailen: [info@bluerivermarketing.nl]

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen Blue River en haar wederpartij, hierna te noemen ‘de opdrachtgever’, en op de uitvoering daarvan, behalve als van deze voorwaarden schriftelijk uitdrukkelijk wordt afgeweken.
 1. Blue River wijst de algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever uitdrukkelijk af, behalve als schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Als Blue River derden inschakelt voor opdrachten en overeenkomsten zijn deze algemene voorwaarden ook van toepassing.
 3. De meest actuele algemene voorwaarden staan altijd op de website van Blue River: https://bluerivermarketing.nl. De opdrachtgever ontvangt tegelijkertijd met de offerte een link naar de op dat moment geldende algemene voorwaarden.
 1. Blue River mag deze algemene voorwaarden altijd wijzigen of aanvullen. In dat geval zal Blue River dit binnen een redelijke termijn vooraf aankondigen op de website en via een mededeling aan haar opdrachtgevers.
 2. Blijkt een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar? Of wordt een bepaling om een andere reden geheel of gedeeltelijk ongeldig verklaard? Dan blijven de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden gewoon van kracht. Blue River zal de nietige, vernietigde of ongeldige bepaling vervangen door een bepaling die wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze algemene voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van de nietige, vernietigde of ongeldige bepaling.

Offerte en totstandkoming van de overeenkomst

 1. Iedere offerte of aanbieding van Blue River is vrijblijvend en wordt schriftelijk of langs elektronische weg gedaan.
 1. Iedere offerte of aanbieding van Blue River is één maand geldig.
 2. Blue River kan niet aan de offerte worden gehouden als de opdrachtgever kan begrijpen dat er in de offerte of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing en/of verschrijving staat.
 3. De opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever. Met het aanvaarden van de offerte erkent de opdrachtgever kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en deze algemene voorwaarden te accepteren.

Meerwerk en kosten

 1. Als de opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging wordt uitgebreid, is er sprake van een aanvullende opdracht, waarvoor Blue River een aanvullende vergoeding in rekening mag brengen. 
 1. Gemaakte en/of te maken kosten in verband met de uitvoering van de overeenkomst (kosten aan derden) worden door Blue River aan de opdrachtgever doorbelast, voor zover deze kosten niet rechtstreeks door de opdrachtgever worden voldaan.

Tussentijdse wijziging van de opdracht

 1. Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de opdrachtgever de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, is Blue River niet verplicht de diensten en teksten die nog niet gereed zijn te leveren. Zij heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte werkzaamheden en bij het intrekken van de opdracht op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.

Samenwerking

 1. We gaan de samenwerking aan voor een periode van minimaal twaalf maanden, behalve als schriftelijk iets anders is afgesproken.
 2. De samenwerking gaat in op de dag die in de schriftelijke bevestiging is opgenomen.
 3. Na de eerste contractperiode gaat de samenwerking over in een contract voor onbepaalde tijd, dat maandelijks opzegbaar is.
 1. Opzeggen kan uitsluitend per e-mail, tegen het einde van de maand met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.
 2. Blue River behoudt zich het recht voor om tussentijdse prijswijzigingen door te voeren. Als Blue River van dit recht gebruik maakt, zal Blue River haar opdrachtgevers tijdig laten weten dat, waarom en per wanneer de prijswijziging ingaat.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Blue River streeft naar de beste kwaliteit van haar dienstverlening en zal de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, in overeenstemming met de opdracht en de geldende professionele normen. Afgesproken deadlines gelden niet als fatale termijn, behalve als dit uitdrukkelijk schriftelijk anders is afgesproken.
 1. Als een goede uitvoering van de overeenkomst dit vraagt, mag Blue River werkzaamheden door derden laten verrichten. Blue River sluit de toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW uitdrukkelijk uit.
 2. De opdrachtgever zorgt dat alle gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht tijdig aan Blue River worden verstrekt. Als deze gegevens niet tijdig aan Blue River zijn verstrekt, mag Blue River de uitvoering van de overeenkomst opschorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening brengen.
 1. De opdrachtgever levert alleen gegevens aan die geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden. Doet de opdrachtgever dit wel? Dan komt dit voor risico en rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever vrijwaart Blue River van eventuele aanspraken wegens het gebruik van de aangeleverde inbreukmakende gegevens.

Geheimhouding

 1. Blue River verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de opdrachtovereenkomst van de opdrachtgever heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als de opdrachtgever de informatie als zodanig heeft aangemerkt en dit schriftelijk en gespecificeerd aan Blue River kenbaar heeft gemaakt. Deze geheimhouding geldt ook na de beëindiging van de overeenkomst.

Overmacht Blue River

 1. Ingeval van overmacht bij Blue River zal Blue River daarvan zo snel mogelijk mededeling doen of laten doen aan de opdrachtgever. Tijdens de periode van overmacht worden de verplichtingen van Blue River opgeschort. Onder overmacht wordt onder meer maar niet uitsluitend begrepen ziekte van werknemers, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, pandemieën, tekortkomingen van toeleveranciers van Blue River, tekortkomingen van door Blue River ingeschakelde derden, storingen in de verbinding met internet, hardwarestoringen, storingen in (telecommunicatie)netwerken en andere onvoorziene omstandigheden.
 2. Als vast komt te staan dat nakoming door overmacht gedurende twee maanden niet mogelijk zal zijn, mogen beide partijen de overeenkomst met een schriftelijke verklaring ontbinden. De opdrachtgever heeft de verplichting om van Blue River het uitgevoerde gedeelte van de opdracht af te nemen en haar dat gedeelte te betalen, behalve als dit gedeelte geen zelfstandige waarde heeft.

Aansprakelijkheid 

 1. Blue River is niet aansprakelijk voor eventuele schade van welke aard dan ook, die het gevolg is van de uitvoering van haar werkzaamheden, tenzij de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Blue River. Voor het geval wordt geoordeeld dat Blue River geen beroep op het voorgaande toekomt, geldt dat de aansprakelijkheid van Blue River ten opzichte van de opdrachtgever is beperkt tot het factuurbedrag met een maximum van € 5.000,-. Blue River is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade en bedrijfsschade.
 1. Blue River is in geen geval aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Blue River is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. De opdrachtgever heeft als inhoudelijk deskundige de plicht de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit.
 1. Eventuele gronden voor aansprakelijkstelling, als bedoeld in het voorgaande artikel, moeten binnen een maand nadat zij de opdrachtgever bekend zijn geworden schriftelijk bij Blue River worden ingediend, bij gebreke waarvan ieder recht op schadevergoeding komt te vervallen. 

Auteursrechten

 1. Levering van door Blue River vervaardigde materiaal wordt geacht te hebben plaatsgevonden als volledige betaling is ontvangen. Tot die tijd blijven alle rechten bij Blue River.
 1. De opdrachtgever mag het door Blue River vervaardigde materiaal niet bewerken of verwerken in andere producten dan waarvoor het oorspronkelijk is bedoeld of gemaakt.
 1. Blue River mag geschreven teksten en de naam van de opdrachtgever voor eigen promotiedoeleinden gebruiken in haar portfolio, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever als bedoeld in artikel 24 ter kennis van derden wordt gebracht.

Betaling

 1. De betalingstermijn van de factuur is veertien (14) dagen na factuurdatum. Opdrachtgever is niet bevoegd om betaling van facturen op te schorten of te verrekenen. Bij betalingen later dan veertien dagen na de factuurdatum is vanaf het moment van overschrijding tevens de wettelijke handelsvertragingsrente verschuldigd, alsmede buitengerechtelijke incassokostenmet een minimum van € 250,- per factuur. Hiervoor is geen aparte ingebrekestelling nodig. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 2. De betalingsverplichting geldt ook als de opdrachtgever de geleverde werken en/of de door Blue River beschikbaar gestelde contentmarketing tool niet gebruikt.
 1. Klachten of opmerkingen over de factuur moeten binnen de vervaltermijn van de factuur schriftelijk aan Blue River kenbaar worden gemaakt. Na het verstrijken van de vervaltermijn vervalt dit recht en staat de factuur onbetwist vast.

Geschillen

 1. Op elke overeenkomst tussen Blue River en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Als er geschillen ontstaan die voortvloeien uit de overeenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen in eerste instantie in onderling overleg een oplossing proberen te vinden, eventueel onder begeleiding van een geregistreerde MfN-mediator. Als dit onmogelijk blijkt zal het geschil worden behandeld door de bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant.
 1. Ondanks het bepaalde in artikel 37 houdt Blue River het recht om (bewarende) rechtsmaatregelen te nemen ter incasso van haar vorderingen op de opdrachtgever.